Co je to mediace

Mediace je jedním ze způsobů mimosoudního řešení sporu. Jedná se o strukturovaný, neformální proces, řízený třetí nestrannou a neutrální osobou – mediátorem, která je ze zákona vázána povinností mlčenlivosti o všech skutečnost, která se dozvěděla v souvislosti s mediací. Mediátor za pomocí komunikačních a vyjednávacích technik pomáhá účastníkům mediace nalézt řešení maximálně vyhovující jim oběma, které je založeno na jejich potřebách a možnostech, a toto řešení je pak obsahem mediační dohody.

 

Výhody mediace 

· DOBROVOLNOST: Mediace je dobrovolný proces, který se zahajuje smlouvou o provedení mediace, a je možné ji kdykoli bez odůvodnění ukončit nebo přerušit.

· NEFORMÁLNOST, FLEXIBILITA A DŮVĚRNOST: Probíhá v soukromí, a umožňuje tak zachování důvěrnosti sdílených informací, v termínech, které si strany a mediátor dohodnou.

· ŘEŠENÍ JE V RUKÁCH ÚČASTNÍKŮ MEDIACE: Účastníci mediace rozhodují o výsledném řešení (obsahu výsledné mediační dohody), nikoli soud či jiný subjekt, řešení je tak plně ve Vašich rukách. Cílem není najít viníka, ale řešení respektující zájmy a potřeby obou stran.

· ÚSPORA ČASU A PENĚZ: Mediace je pro Vás úsporou času, protože zpravidla rychlejší než soudní řešení. Mediace je levnější než soud či rozhodce – strany platí pouze mediátora, a to zpravidla napolovic.

· DOBRÉ VZTAHY DO BUDOUCNA: Mediace stranám umožňuje se vzájemně pochopit a má velký potenciál pro obnovení/navázání dobrých vztahů mezi účastníky do budoucna.

 

V čem Vám mediace může pomoci

· rodinná oblast (př. rozvod, vypořádání majetku v souvislosti s rozvodem, péče o děti)

· spory v rámci dědického řízení

· sousedské neshody

· pracovní oblast (konflikty na pracovišti, mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, diskriminace v zaměstnání)

· obchodní spory (spory s dodavateli, zákazníky či obchodními partnery, mezi společníky či akcionáři či mezi členy statutárního orgánu, mezi společníky/akcionáři a členy statutárního orgánu)

· spotřebitelská oblast (spory se zákazníkem/dodavatelem či poskytovatelem služeb)

· jakékoli další občanskoprávní spory

 

Kdy je mediace zejména vhodná

· v případě předchozích dlouhodobých osobních či obchodních vztahů stran

· v případě nejistoty výsledku řešení sporu soudní cestou (či cestou rozhodčího řízení)

· v případě velkých nákladů spojených se sporem

· v případě, že řešení věci nelze odkládat

· v případě, že je důležité zachovat důvěrnost informací souvisejících se sporem

 

Jak se připravit na úspěšnou mediaci

· Posuďte realisticky skutečnosti spojené se sporem i argumenty druhé strany.

· Posuďte s pomocí Vašeho advokáta Vaši pravděpodobnou úspěšnost v případě soudního či rozhodčího řízení a náklady i čas spojený s těmito řízeními.

· Řekněte si, jakého nejlepšího výsledku byste rádi v mediaci dosáhli.

· Řekněte si, jaký výsledek Vám ještě stojí za to, abyste se v mediaci dohodli.

· Pouvažujte nad řešeními zajímavými pro obě strany, uvažujte o vzájemně výhodných alternativách a buďte při hledání řešení kreativní.

· Řeknete si, jaké jsou Vaše možnosti, pokud spor v mediaci nevyřešíte.

 

ÚSPĚŠNOST MEDIACÍ BÝVÁ KOLEM 80% A JE ODVISLÁ OD VŮLE STRAN K DOSAŽENÍ DOHODY.


Odměna mediátora

V případě soudem nařízeného prvního setkání s mediátorem činí odměna mediátora 484,- Kč včetně DPH za každou započatou hodinu tohoto setkání a účastnici mediace ji hradí rovným dílem. Výše obvyklé odměny v případě zahájení mediace (tj. po uzavření smlouvy o provedení mediace) činí:

- mediace ve věci péče o nezletilé děti: 1200,- Kč bez DPH,

- mediace, jejímž předmětem není peněžité plnění, ani věc, právo či dluh: 1200,- Kč bez DPH,

- mediace firemní: 2500,- Kč bez DPH,

- mediace, jejímž předmětem je peněžité plnění nebo věc, právo či dluh:

do 500.000 Kč                                  2.500 Kč bez DPH,

500.000 Kč - 1 mil. Kč                       3.000 Kč bez DPH,

1 mil. - 10 mil. Kč                             4.000 Kč bez DPH,

nad 10 mil. Kč                                  5.000 Kč bez DPH,

a to za každou započatou hodinu mediace, s tím, že není-li ve smlouvě o provedení mediace sjednáno jinak, odměnu za provedenou mediaci hradí účastníci mediace rovným dílem. 

Odměna za mediaci v anglickém či francouzském jazyce se navyšuje o 30%.

 

Další důležité informace týkající se mediace

I když výsledkem mediace je mediační dohoda a nikoli autoritativní, vykonatelné rozhodnutí, lze tohoto dosáhnout následně, a to tak, že účastnici mediační dohodu předloží soudu ke schválení ve formě soudního smíru podle ustanovení §§ 67 a násl. nebo 99 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, přičemž soudem schválený smír pak má účinky pravomocného rozsudku. Případně je u peněžitých plnění možné, aby účastníci dosáhli vykonatelnosti mediační dohody pomocí notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

Po dobu probíhající mediace u zapsaného mediátora (od uzavření smlouvy o provedení mediace) promlčecí lhůta ani prekluzivní lhůta ohledně práv, jež jsou předmětem mediace, neběží.

Zahájení mediace nebrání účastníkům v iniciaci soudního nebo rozhodčího řízení ani v pokračování v již zahájeném řízení.

Dle § 10 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů soud vrátí zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, v případě schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je ve věci samé rozhodnuto. Byl-li smír schválen pouze v části předmětu řízení, vrátí soud odpovídající část poplatku.

Pokud o mediaci uvažujete, ale potřebovali byste toho ozřejmit více, než je uvedeno na této webové stránce, prosím obraťte se na mne na e-mailem zaslaným na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Veronika Weigl, zapsaná mediátorka

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 775 21 51 61

Mediační jednání probíhá obvykle v kancelářích na adrese Nové Dvory 90, 262 03, okres Příbram nebo Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1, ale je možné dohodnout i jiné místo kdekoli v Praze, Dobříši, Příbrami, Sedlčanech, Benešově a jejich okolí. 

 

=