Vyřešte svůj spor rychle, levně a k oboustranné spokojenosti.

 

Mediace je jedním ze způsobů mimosoudního řešení konfliktů. Probíhá za účasti třetí nestranné osoby – mediátora, který pomáhá stranám konflikt překonat a nalézt řešení, které bude vyhovovat jim oběma.

  

Oproti soudnímu řízení nabízí mediace mnoho výhod:

·  ÚSPORA ČASU: Mediace uspoří čas, protože je podstatně rychlejší než soudní řešení a na rozdíl od soudního řízení, které trvá v řádu let, umožňuje nalézt řešení v rámci dnů až týdnů.

· ÚSPORA PENĚZ: Mediace dále přináší i úporu peněz, protože strany nemusejí nést další náklady spojené se soudním řízením.

· ŘEŠENÍ JE V RUKÁCH ÚČASTNÍKŮ MEDIACE: Cílem mediace je za pomoci mediátora společně nalézt řešení pro budoucno, které bude maximálně vyhovovat oběma stranám a bude zohledňovat jejich zájmy, potřeby a možnosti. O jejich záležitosti si tak rozhodnou účastníci sami, nikoli soud, čímž odpadne nejistota se soudním rozhodováním často spojená. Naopak cílem mediace není nalézt viníka, a tedy během ní neprobíhá ani žádné dokazování.

· SOUKROMÍ: Mediace nabízí účastníkům příležitost promluvit si o jejich záležitosti v soukromí, bez ingerence soudu, pouze za účasti mediátora, který řídí proces, a stran a případně jejich právních zástupců, s tím že jiné osoby se jí mohou účastnit pouze se souhlasem obou stran. 

· NESTRANNOST A MLČENLIVOST MEDIÁTORA: Mediátor je nestranná osoba, která je (v případě zapsaného mediátora) ze zákona vázána povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech souvisejících s přípravou a výkonem mediace, a to i pokud mediace nebude zahájena.

· DOBROVOLNOST: Mediace je dobrovolný proces, který se zahajuje smlouvou o provedení mediace, a kterákoli strana ji může kdykoli bez odůvodnění jednostranně ukončit.

·  ČASOVÁ A MÍSTNÍ FLEXIBILITA: Mediační jednání se uskutečňují v místech a časech dohodnutých mezi stranami a mediátorem. 

· DOBRÉ VZTAHY DO BUDOUCNA: Mediace stranám umožňuje se vzájemně uslyšet a pochopit a má velký potenciál pro obnovení nebo navázání dobrých vztahů mezi účastníky do budoucna nebo alespoň může přispět k dobré komunikaci mezi stranami do budoucna.

  

V čem Vám mohu pomoci:

· majetkové vypořádání manželů nebo spoluvlastníků

· spory v rámci dědického řízení

· sousedské neshody

· pracovní oblast (např. konflikty mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, konflikty mezi zaměstnanci, diskriminace v zaměstnání)

· obchodní spory (např. spory mezi obchodními partnery, spory mezi společníky či akcionáři či mezi členy statutárního orgánu, spory mezi společníky/akcionáři a členy statutárního orgánu)

· spotřebitelská oblast (spory mezi zákazníkem a dodavatelem)

· další občanskoprávní spory

 

Kdy je mediace zejména vhodná:

· v případě předchozích dlouhodobých osobních či obchodních vztahů stran

· v případě nejistoty výsledku řešení záležitosti soudní cestou (či cestou rozhodčího řízení)

· v případě velkých nákladů spojených s konfliktem

· v případě, že řešení záležitosti nelze odkládat

· v případě, že je důležité zachovat důvěrnost informací souvisejících se spornou záležitostí

 

Jak se připravit na úspěšnou mediaci:

· Posuďte realisticky skutečnosti spojené se spornou záležitostí i argumenty druhé strany.

· Posuďte s pomocí Vašeho advokáta Vaši pravděpodobnou úspěšnost v případě soudního řízení a náklady i čas spojený s těmito řízeními.

· Řekněte si, jakého nejlepšího výsledku byste rádi v mediaci dosáhli.

· Řekněte si, jaký výsledek Vám ještě stojí za to, abyste se v mediaci dohodli.

· Řeknete si, jaké jsou Vaše možnosti, pokud věc v mediaci nevyřešíte (jaké je nejlepší, nejhorší a nejvíc pravděpodobné vyústění Vaší situace, pokud se v mediaci nedohodnete).

· Pouvažujte nad řešeními vzájemně výhodnými pro obě strany.

 

 

Odměna mediátora:

V případě soudem nařízeného prvního setkání s mediátorem činí odměna mediátora 484,- Kč včetně DPH za každou započatou hodinu tohoto setkání a účastníci mediace ji hradí rovným dílem (tj. každý hradí jednu polovinu této částky). 

V případě zahájení mediace je odměna mediátora stanovena ve smlouvě o provedení mediace a činí v závislosti na hodnotě a složitosti sporu 2500,- Kč až 4000,- Kč plus DPH za každou započatou hodinu mediace. Účastníci mediace ji hradí rovným dílem (tj. každý platí jednu polovinu), pokud se nedohodnou na odlišném hrazení odměny mediátora. Hotové výdaje mediátora jsou zahrnuty v jeho odměně, nebude-li ve smlouvě o provedení mediace dohodnuto jinak.

Každá strana si pak nese další náklady, které jí v souvislosti s mediací vzniknou.

  

Další důležité informace týkající se mediace:

Jestliže se pro mediaci rozhodnete, zahájíme ji uzavřením smlouvy o provedení mediace mezi mnou a Vámi. Zahájení mediace Vám nebude v domáhání se Vašich práv či oprávněných zájmu soudní cestou (tj. nebude bránit v iniciaci soudního nebo rozhodčího řízení či v pokračování v již zahájeném řízení). Po dobu probíhající mediace u zapsaného mediátora (od uzavření smlouvy o provedení mediace) promlčecí lhůta ani prekluzivní lhůta ohledně práv, jež jsou předmětem mediace, neběží.

V dohodě o provedení mediace se strany mohou zavázat k zachování mlčenlivosti o mediaci a důvěrnosti informací a dokumentů poskytnutých v mediaci. 

Pokud v mediaci společné řešení naleznete, bude toto řešení obsahem mediační dohody, kterou spolu v rámci mediace uzavřete. Jako každá smlouva Vás bude mediační dohoda zavazovat.   

Mediátor jako nestranný třetí nerozhoduje, kdo je v právu. Jeho úloha tkví v podpoře stranám při hledání řešení, přičemž obsah tohoto řešení je plně v rukách stran. Tomu odpovídá, že já jako mediátor odpovídám za způsob vedení mediace, ale za obsah mediační dohody jsou dle zákona odpovědné pouze strany. 

Mediátor se zdrží jakéhokoli právního hodnocení věci, vyjma případu, kdy ho o to obě strany požádají nebo kdy s tím, obě strany vyjádří souhlas. V takovém případě budu jako mediátor oprávněna vyjádřit svůj nezávazný osobní právní názor na věc nebo některou její dílčí otázku (jak by pravděpodobně rozhodl soud). Vyjádření tohoto právního názoru není poskytováním právních služeb.

I když mediační dohoda není na rozdíl od soudního rozhodnutí vykonatelná, lze vykonatelnosti dosáhnout následně, a to tak, že účastnici mediační dohodu předloží soudu ke schválení ve formě soudního smíru podle ustanovení §§ 67 a násl. nebo 99 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, přičemž soudem schválený smír pak má účinky pravomocného rozsudku. Případně je možné, aby účastníci dosáhli vykonatelnosti závazku z mediační dohody pomocí notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. 

Jestliže jste již spor u soudu zahájili a dosud nebylo ve věci samé rozhodnuto, bude Vám v případě, že soud na základě mediační dohody schválí smír, dle § 10 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vrácen zaplacený soudní poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, v případě schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je ve věci samé rozhodnuto. Byl-li smír schválen pouze v části předmětu řízení, vrátí soud odpovídající část poplatku.

Uvažujete-li o mediaci, ale potřebovali byste toho ozřejmit více, než je uvedeno na této webové stránce, nebo byste rádi konzultovali vhodnost mediace ve Vaší situaci, prosím neváhejte mne kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

 

JUDr. Bc. Veronika Weigl, Ph.D., advokátka a zapsaná mediátorka

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tel. +420 775 21 51 61

 

Mediační jednání probíhá obvykle v kancelářích na adrese Nové Dvory 90, 262 03, okres Příbram nebo Na Příkopě 857/18, 110 00 Praha 1, ale je možné dohodnout i jiné místo kdekoli v Praze, Dobříši, Příbrami, Sedlčanech, Benešově a jejich okolí. 

 

=