Vyřešte svůj spor rychle, levně a k oboustranné spokojenosti.

 

Mediace je jedním ze způsobů mimosoudního řešení konfliktů. Probíhá za účasti třetí nestranné osoby – mediátora, který pomáhá stranám konflikt překonat a nalézt řešení, které bude vyhovovat jim oběma.

  

Oproti soudnímu řízení nabízí mediace mnoho výhod:

·  ÚSPORA ČASU: Mediace uspoří čas, protože je podstatně rychlejší než soudní řešení a na rozdíl od soudního řízení, které trvá v řádu let, umožňuje nalézt řešení v rámci dnů až týdnů.

· ÚSPORA PENĚZ: Mediace šetří peněženku, protože na rozdíl od soudního řízení strany neplatí dva advokáty a soudní poplatky, ale pouze mediátora, a to zpravidla napolovic.

· ŘEŠENÍ JE V RUKÁCH ÚČASTNÍKŮ MEDIACE: Cílem mediace je za pomoci mediátora společně nalézt řešení pro budoucno, které bude maximálně vyhovovat oběma stranám a bude zohledňovat jejich zájmy, potřeby a možnosti (v případě, že se bude mediace bezprostředně týkat práv nezletilého dítěte, bude nalezení řešení zohledňovat též jeho zájmy a potřeby). O jejich záležitosti si tak rozhodnou účastníci sami, nikoli soud, čímž odpadne nejistota se soudním rozhodováním často spojená. Naopak cílem mediace není nalézt viníka, a tedy během ní neprobíhá ani žádné dokazování.

· SOUKROMÍ: Mediace nabízí účastníkům příležitost promluvit si o jejich záležitosti v soukromí, bez ingerence soudu, pouze za účasti mediátora, který řídí proces, a stran a případně jejich právních zástupců, s tím že jiné osoby se jí mohou účastnit pouze se souhlasem obou stran. 

· NESTRANNOST A MLČENLIVOST MEDIÁTORA: Mediátor je nestranná osoba, která je (v případě zapsaného mediátora) ze zákona vázána povinností mlčenlivosti o všech skutečnostech souvisejících s přípravou a výkonem mediace, a to i pokud mediace nebude zahájena.

· DOBROVOLNOST: Mediace je dobrovolný proces, který se zahajuje smlouvou o provedení mediace, a kterákoli strana ji může kdykoli bez odůvodnění jednostranně ukončit.

·  ČASOVÁ A MÍSTNÍ FLEXIBILITA: Mediační jednání se uskutečňují v místech a časech dohodnutých mezi stranami a mediátorem. 

· DOBRÉ VZTAHY DO BUDOUCNA: Mediace stranám umožňuje se vzájemně uslyšet a pochopit a má velký potenciál pro obnovení nebo navázání dobrých vztahů mezi účastníky do budoucna nebo alespoň může přispět k dobré komunikaci mezi stranami do budoucna.

  

V čem Vám mediace může pomoci:

· rodinná oblast (např. majetkové vypořádání v souvislosti s rozvodem manželství, péče o děti)

· spory v rámci dědického řízení

· sousedské neshody

· pracovní oblast (např. konflikty mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, konflikty mezi zaměstnanci, diskriminace v zaměstnání)

· obchodní spory (např. spory mezi obchodními partnery, spory mezi společníky či akcionáři či mezi členy statutárního orgánu, spory mezi společníky/akcionáři a členy statutárního orgánu)

· spotřebitelská oblast (spory mezi zákazníkem a dodavatelem)

· jakékoli další občanskoprávní spory

 

Kdy je mediace zejména vhodná:

· v případě předchozích dlouhodobých osobních či obchodních vztahů stran

· v případě nejistoty výsledku řešení záležitosti soudní cestou (či cestou rozhodčího řízení)

· v případě velkých nákladů spojených s konfliktem

· v případě, že řešení záležitosti nelze odkládat

· v případě, že je důležité zachovat důvěrnost informací souvisejících se spornou záležitostí

 

Jak se připravit na úspěšnou mediaci:

· Posuďte realisticky skutečnosti spojené se spornou záležitostí i argumenty druhé strany.

· Posuďte s pomocí Vašeho advokáta Vaši pravděpodobnou úspěšnost v případě soudního řízení a náklady i čas spojený s těmito řízeními.

· Řekněte si, jakého nejlepšího výsledku byste rádi v mediaci dosáhli.

· Řekněte si, jaký výsledek Vám ještě stojí za to, abyste se v mediaci dohodli.

· Pouvažujte nad řešeními zajímavými pro obě strany, uvažujte o vzájemně výhodných alternativách a buďte při hledání řešení kreativní.

· Řeknete si, jaké jsou Vaše možnosti, pokud věc v mediaci nevyřešíte.

 

Odměna mediátora:

V případě soudem nařízeného prvního setkání s mediátorem činí odměna mediátora 484,- Kč včetně DPH za každou započatou hodinu tohoto setkání a účastnici mediace ji hradí rovným dílem. 

V případě zahájení mediace je odměna mediátora stanovena ve smlouvě o provedení mediace a účastníci mediace ji hradí rovným dílem, pokud se nedohodnou na odlišném hrazení odměny mediátora. Hotové výdaje mediátora jsou zahrnuty v jeho odměně, nebude-li ve smlouvě o provedení mediace dohodnuto jinak.

Každá strana si pak nese další náklady, které jí v souvislosti s mediací vzniknou.

  

Další důležité informace týkající se mediace:

Jestliže se pro mediaci rozhodnete, zahájíme ji uzavřením smlouvy o provedení mediace mezi mnou a Vámi. Zahájení mediace Vám nebude v domáhání se Vašich práv či oprávněných zájmu soudní cestou (tj. nebude bránit v iniciaci soudního nebo rozhodčího řízení či v pokračování v již zahájeném řízení). Po dobu probíhající mediace u zapsaného mediátora (od uzavření smlouvy o provedení mediace) promlčecí lhůta ani prekluzivní lhůta ohledně práv, jež jsou předmětem mediace, neběží.

Pokud v mediaci společné řešení naleznete, bude toto řešení obsahem mediační dohody, kterou spolu v rámci mediace uzavřete. Jako každá smlouva Vás bude mediační dohoda zavazovat.   

Mediátor jako nestranný třetí nehodnotí strany ani jejich záležitost, nerozhoduje kdo má pravdu nebo je v právu, ani neradí s řešením. Jeho úloha tkví v podpoře stranám při hledání řešení, přičemž obsah tohoto řešení je plně v rukách stran. Tomu odpovídá, že já jako mediátor odpovídám za způsob vedení mediace, ale za obsah mediační dohody jsou dle zákona odpovědné pouze strany. 

I když mediační dohoda není na rozdíl od soudního rozhodnutí vykonatelná, lze vykonatelnosti dosáhnout následně, a to tak, že účastnici mediační dohodu předloží soudu ke schválení ve formě soudního smíru podle ustanovení §§ 67 a násl. nebo 99 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, přičemž soudem schválený smír pak má účinky pravomocného rozsudku. Případně je možné, aby účastníci dosáhli vykonatelnosti závazku z mediační dohody pomocí notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti. 

Ve věcech péče o nezletilé může být mediační dohoda podkladem pro dohodu rodičů schvalovanou soudem.

Jestliže jste již spor u soudu zahájili a dosud nebylo ve věci samé rozhodnuto, bude Vám v případě, že soud na základě mediační dohody schválí smír, dle § 10 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vrácen zaplacený soudní poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, v případě schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je ve věci samé rozhodnuto. Byl-li smír schválen pouze v části předmětu řízení, vrátí soud odpovídající část poplatku.

Uvažujete-li o mediaci, ale potřebovali byste toho ozřejmit více, než je uvedeno na této webové stránce, nebo byste rádi konzultovali vhodnost mediace ve Vaší situaci, prosím neváhejte mne kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

 

JUDr. Bc. Veronika Weigl, Ph.D., advokátka a zapsaná mediátorka

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 775 21 51 61

Adresa kanceláře: Nové Dvory 90, 262 03

 

Mediační jednání probíhá obvykle v kancelářích na adrese Nové Dvory 90, 262 03, okres Příbram nebo Na Příkopě 857/18, 110 00 Praha 1, ale je možné dohodnout i jiné místo kdekoli v Praze, Dobříši, Příbrami, Sedlčanech, Benešově a jejich okolí. 

 

=