Způsoby stanovení naší odměny 

Právní služby Vám poskytneme za dohodnutou odměnu, při jejímž sjednání zohledníme hodnotu a složitost věci.

Odměna může být v závislosti na povaze Vaší záležitosti sjednána jako hodinová, fixní, podílem na výsledku věci nebo jako paušální. 

Hodinová odměna je sjednávána individuálně a její konkrétní výše se odvíjí od složitosti a hodnoty věci a nutnosti využití cizího jazyka při poskytování právních služeb. Hodinovou odměnu ve výši 25% hodinové sazby účtujeme za každou započatou čtvrthodinu poskytování právní služby. Z této odměny vždy vycházíme v případě jednorázových konzultací.

Fixní odměna znamená předem dohodnutou pevnou částku za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na její časovou náročnost.

Odměna stanovená podílem na výsledku věci je stanovena s ohledem na hospodářské zájmy klienta, a proto je kladen důraz na její přiměřenost. Tuto odměnu klientovi vždy navrhujeme v oblasti náhrad škod na zdraví a vymáhání souvisejících nároků. Sjednanou procentuální částku jako odměnu klient za právní služby uhradí až poté, co mu bude vymáhaná částka protistranou zaplacena.

Paušální odměnu využívají zejména podnikatelé. Tento způsob stanovení odměny spočívá v tom, že klient platí zpravidla v měsíčních intervalech částku v dohodnuté výši zahrnující určitý počet hodin za zvýhodněnou sazbu.

Při převzetí věci zpravidla účtujeme zálohu na poskytované právní služby, a to v takové výši, která pokryje prvotní náklady na nastudování věci a navržení variant řešení a související hotové výdaje.

Smluvní odměna nezahrnuje soudní, správní, notářské a jiné administrativní poplatky, ceny překladů, znaleckých posudků a odborných vyjádření, cestovní výdaje, odměnu znalce ani další hotové výdaje námi vynaložené v souvislosti s poskytnutím právní služby. Hotové výdaje zpravidla fakturujeme spolu s vyúčtováním právních služeb, v jejichž souvislosti tyto hotové výdaje vznikly. Náhradu výdajů na vnitrostátní poštovné, místní hovorné a přepravné určujeme v souladu s advokátním tarifem.

U každého případu vedeme podrobné záznamy o vykonané práci a o vynaložených hotových výdajích. Tyto záznamy před vystavením faktury zasíláme klientovi k odsouhlasení. Na požádání klienta poskytneme k jejich obsahu úplné vysvětlení.

=